loan

Interbank lending market – extend loans

The interbank lending market is a market in which banks extend loans to one another for a specified term. Most interbank loans are for maturities of one week or less, the majority being overnight. Such loans are made at the interbank rate (also called the overnight rate if the term of the loan is overnight). A sharp decline in transaction volume in this market was a major contributing factor to the collapse of several financial institutions during the financial crisis of 2007.

Banks are required to hold an adequate amount of liquid assets, such as cash, to manage any potential bank runs by clients. If a bank cannot meet these liquidity requirements, it will need to borrow money in the interbank market to cover the shortfall. Some banks, on the other hand, have excess liquid assets above and beyond the liquidity requirements. These banks will lend money in the interbank market, receiving interest on the assets.  Interbank lending market

second hand car

ดอกเบี้ย รถมือสอง

เนื่องจากหลายๆ ท่านมักจะมองว่า การเลือกที่จะดาวน์น้อยๆ และผ่อนนานๆ กับรถมือสองนั้นมีความคุ้มค่าจนลืมมองข้ามอะไรบางอย่างที่เรียกว่า ดอกเบี้ยรถมือสอง ที่มักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงกว่าการเลือกซื้อรถมือหนึ่ง อีกทั้งอาจจะลืมไปว่า ในการเลือกซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วนั้นนอกจากเงินผ่อน + ดอกเบี้ยรถมือสอง ที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนแล้ว ยังมี VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม อีก 7% ที่จะต้องจ่ายด้วย ฉะนั้นเมื่อรวมๆ กันแล้วราคาอาจจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายๆ คนมีปัญหาเรื่องการเงินกู้มาเพื่อซื้อรถมือสอง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักมาจากการที่ผู้ค้ารถมือสองบางรายแสดงราคาเงินผ่อนและเงินดาวน์ต่ำๆให้กับผู้ซื้อได้เห็นเพื่อสร้างความน่าสนใจ โดยไม่ได้บอกว่าเบื้องลึกแล้วสิ่งที่ต้องจ่ายนั้นมีมากกว่าที่เห็นอยู่ขณะนี้

ผู้ขอกู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ
โดยผู้ขอกู้ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สิน กรณีที่นำมาใช้เสนอเป็นหลักประกัน กรณีมีรายได้ประจำ ต้องแสดงใบรับรองเงินเดือนและสมุดบัญชีเงินฝากทีมีรายการเงินเดือนเข้าตัวจริง กรณีผู้ขอกู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี

ผู้ที่สนใจสินเชื่อโครงการนี้ สามารถเริ่มเปิดธุรกิจสินค้าหรือบริการ หรือรวมตัวกันสร้างกลุ่มอาชีพสำหรับการขอแบบกลุ่ม เมื่อดำเนินการจนมีผลงานได้ระยะหนึ่ง จึงนำผลงานตรงนั้นไปขอสินเชื่อ ธกส 108 อาชีพ โดยคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้